Khu cong nghiep

Khu công nghiệp Tân Phú Trung

Hỏi & Đáp 

 
+1 #5 Guest 2015-04-02 11:15
Câu hỏi:
Doanh nghiệp chúng tôi rất mong KCN Tân Phú Trung cung cấp thêm thông tin về cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp? Cảm ơn!
Trả lời:
Sau đây là cách tính thuế sữ dụng đất phi nông nghiệp đối với người sử dụng đất:
- Thuế đất Phi nông Nghiệp: Theo thông tư số 153/TT-BTC ban hành ngày 11/11/2011 của Bộ Tài Chính thì các DN thuê lại đất hoạt động trong KCN phải đóng thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp hàng năm căn cứ trên diện tích đất DN thuê lại.
- Số thuế SDĐPNN phải nộp đối với diện tích đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 của Thông tư số 153/TT-BTC ban hành ngày 11/11/2011 sử dụng vào mục đích kinh doanh được xác định theo công thức sau:

Số thuế phải nộp = Số thuế phát sinh - Số thuế được miễn, giảm (nếu có)
đơn vị tính: đồng


Số thuế phát sinh = Diện tích đất tính thuế x Giá của 1m2 đất x Thuế suất
 
 
+1 #4 Guest 2015-04-02 11:14
Câu hỏi:
Đối với dự án đầu tư di dời có chính sách
ưu đãi Thuế TNDN hay không?
Trả lời:
Căn cứ công văn số 5636/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 17/12/2014 về việc chính sách ưu đãi thuế TNDN, tại điều 2 về nội dung ưu đãi khi doanh nghiệp di chuyển cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) có quy định:
“Trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN, khi di dời cơ sở SXKD thì tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian ưu đãi còn lại nếu tiếp tục đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN. Doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng”
 
 
+1 #3 Guest 2015-04-02 11:14
Câu hỏi:
Đối với dự án mở rộng có được hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN hay không?
Trả lời:
 Đối với việc mở rông dự án đầu tư, tại Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định:
“Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước thời điểm ngày 01/01/2014 và đưa dự án đầu tư mở rộng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh doanh thu kể từ ngày 01/01/2014 nếu dự án đầu tư mở rộng này thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại theo hướng dẫn tại Thông tư này.”
 Dự án đầu tư mở rộng quy định tại Khoản này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
- Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư;
- Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư.
Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định này mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Điểm này thì ưu đãi thuế thực hiện theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).”
 
 
0 #2 Guest 2015-04-02 11:14
Câu hỏi:
Thế nào là dự án đầu tư mới được hưởng thuế TNDN?
Trả lời:
 Tại khoản 5 Điều 19 Chương 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:
“ Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15 và các Khoản 1, 2 và 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện”
 Tại tiết a, Khoản 5 Điều 18 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:
Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:
- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.
- Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.
- Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này”.
 
 
+1 #1 Guest 2015-04-02 11:12
Câu hỏi:
Đối với dự án đầu tư mới, chính sách ưu đãi thuế TNDN được áp dụng như thế nào?
Trả lời:
Tại khoản 2 Điều 14 Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 quy định:
“Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới-tại khu công nghiệp, trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi theo quy định của pháp luật được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo”
 

Nếu bạn cần chúng tôi tư vấn? Xin vui lòng đặt câu hỏi theo mẫu form bên dưới

Security code
Refresh

Vì sao chọn Tân Phú Trung

ban do khu cong nghiepKhu Công nghiệp Nằm phía Tây Bắc TP.HCM, mặt tiền Quốc lộ 22, thuộc xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi. Phía Bắc giáp Tỉnh Tây Ninh, Phía Đông giáp Tỉnh Bình Dương....
chi tiết